Forma Prawna

W myśl ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. (Dz.U.Nr.114, poz.740) podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia w obszarach , obiektach i przy urządzeniach ważnych dla obronności, interesu gospodarczego państwa, bezpieczeństwa publicznego i innych ważnych interesów państwa wymaga uzyskania koncesji. Koncesję wydaje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, po zasięgnięciu opinii właściwego komendanta wojewódzkiego Policji na wniosek:

 • Przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, jeżeli osoba ta posiada licencję zabezpiczenia technicznego drugiego stopnia.
 • Przedsiębiorcy innego niż osoba fizyczna, jeżeli licencję o której mowa w pkt 1 posiada co najmniej jedna osoba będąca wspólnikiem spółki cywilnej, jawnej lub komandytowej, członkiem zarządu, prokurentem lub pełnomocnikiem ustanowionym przez przedsiębiorcę do kierowania działalnością określoną w koncesji.

Pracownicy serwisów technicznego zabezpiczenia mienia którzy świadczą usługi w obszarach o których mowa w w/w ustawie objęci są obowiązkiem posiadania licencji pierwszego lub drugiego stopnia. Licencję pracownika zabezpieczenia technicznego pierwszego stopnia wydaje się osobie, która:

 • Posiada nienaganną opinię wydaną przez komendanta komisariatu Policji właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania.
 • Posiada zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań, stwierdzoną orzeczeniem lekarskim.
 • Posiada wykształcenie zawodowe techniczne o specjalności elektronicznej, elektrycznej, łączności, mechanicznej lub ukończyła kurs pracownika zabezpieczenia technicznego albo została przyuczona do wymienionych zawodów na podstawie odrębnych przepisów.

Licencję pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia wydaje się osobie która:

 • Posiada nienaganną opinię wydaną przez komendanta komisariatu Policji właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania.
 • Posiada zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań, stwierdzoną orzeczeniem lekarskim.
 • Posiada wykształcenie co najmniej średnie techniczne o specjalności elektronicznej, elektrycznej, łączności lub mechanicznej albo stopień specjalizacji zawodowej przyznawany na podstawie odrębnych przepisów.

Od dnia 1 stycznia 2014 r. licencję pracownika zabezpieczenia technicznego zastąpiono wpisem na listy kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.


KLASY POMIESZCZEŃ I URZĄDZEŃ

Wdniu 14.10.1998r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał rozporządzenie (Dz.U.Nr.129, poz.858) dotyczące szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych takich jak: krajowe i zagraniczne znaki pieniężne, czeki, weksle i inne dokummenty zastępujące w obrocie gotówkę oraz złoto, srebro i wyroby z tych metali, kamienie szlachetne i perły, a także platynę i inne metale z grupy platynowców. Jednocześnie ustala, iż klasa odporności na włamanie decyduje ile wartości pieniężnych można przechowywać w danym urządzeniu, pomieszczeniu. Jako jednostkę obliczeniową, która określa dopuszczalny limit stale lub jednorazowo przechowywanych i transportowanych wartości pieniężnych wyznaczono 120-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za ubiegły kwartał, ogłoszonego przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym RP "Monitor Polski"


KANCELARIE TAJNE

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2005r (Dz.U.Nr.208, poz.1741) zawiera szczegółowe wytyczne w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych. W myśl tego rozporządzenia przechowywanie dokumentów niejawnych podlega następującej klasyfikacji:

 • do przchowywania dokumentów i materiałów o klauzuli poufne - szafy stalowe klasa A
 • do przchowywania dokumentów i materiałów o klauzuli tajne - szafy stalowe klasa B
 • do przchowywania dokumentów i materiałów o klauzuli ściśle tajne - szafy stalowe klasa C

PRZEPISY KARNE

 • Kto wbrew obowiązkowi nie zapewnia fizycznej lub technicznej ochrony obszaru, obiektu lub urządzeń, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
 • Kto prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia bez wymaganej koncesji, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.